Πέμπτη, 4 Νοεμβρίου 2010

www.ixoripansi.gr

poly kalo

Θόρυβος κέντρων διασκέδασης

Θόρυβος κέντρων διασκέδασης
Νομοθεσία : Υ.Α Α5/3010 [ΦΕΚ 593Β/2-10-1985]
Πατήστε ΕΔΩ για την ανάλυση της σχετικής νομοθεσίας

Που μπορώ να απευθυνθώ:


Συνήγορος του Πολίτη
Αστυνομία
Επιθεωρητές περιβάλλοντος [Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων]
Η να απαιτήσετε
Ασφαλιστικά Μέτρα


Επιθεωρητές περιβάλλοντος
Oι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, που στελεχώνουν την Ε.Υ.Ε.Π., μπορούν να διενεργούν αυτοψίες σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό έργο ή δραστηριότητα που υπάγεται στις διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος ή επιβάλλεται για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων της. Nα προβαίνουν σε ελέγχους και μετρήσεις, αλλά και στην συλλογή κάθε χρήσιμου, κατά την κρίση τους, στοιχείου.
Aυτό ισχύει ανεξάρτητα από τυχόν αρμοδιότητα άλλης αρχής να προβαίνει σε ανάλογο έλεγχο.
Ο Επιθεωρητής ή το κλιμάκιο Επιθεωρητών που ενήργησαν τον έλεγχο, συντάσσουν έκθεση αυτοψίας μετά από κάθε έλεγχο. Εφόσον διαπιστωθεί παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος ή των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί, συντάσσεται σχετική έκθεση ελέγχου, η οποία επιδίδεται στον παραβάτη και καλείται σε απολογία εντός πέντε ημερών.

Συνήγορος του Πολίτη

Πόρισμα για ανάλογη περίπτωση
Πρόκληση ηχορύπανσης από νυχτερινό κέντρο
Κατά τη διερεύνηση αναφοράς (υπόθεση 13027/2003) σχετικής με πρόκληση ηχορύπανσης από νυκτερινό κέντρο, ο Συνήγορος του Πολίτη έλαβε απάντηση του οικείου Αστυνομικού Τμήματος ,σύμφωνα με την οποία, από την εν λόγω Υπηρεσία «…τη θερινή σαιζόν 2003 βεβαιώθηκαν δέκα τρεις (13) παραβάσεις για παραβίαση ωραρίου λειτουργίας μουσικής…συνολικά βεβαιώθηκαν είκοσι τρεις (23) παραβάσεις για το ανωτέρω …». Συνεπώς, ο οικείος Δήμος, ως αδειοδοτούσα αρχή, θα έπρεπε να είχε ήδη προβεί, τουλάχιστον τρεις φορές, σε αφαίρεση της χορηγηθείσας άδειας και σφράγιση του εν λόγω κέντρου διασκεδάσεως για χρονικό διάστημα 10 μέχρι 60 ημερών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 παρ. 2β του Π.Δ. 180/79.
Ο Συνήγορος του Πολίτη επισήμανε ότι με την εφαρμοζόμενη πρακτική, της μη αφαίρεσης της χορηγηθείσας άδειας και σφράγισης του καταστήματος μετά από τρεις διαπιστωμένες παραβάσεις, ακυρώνονται τα προβλεπόμενα από το νόμο, δηλαδή η δυνατότητα οριστικής σφράγισης των εν λόγω καταστημάτων σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2β του Π.Δ. 180/79, από όπου προκύπτει ότι «…εάν μετά από τρεις αποφάσεις προσωρινής αφαιρέσεως της άδειας λειτουργίας καταστήματος….βεβαιωθεί εκ νέου παράβαση…εντός του έτους…η άδεια λειτουργίας του καταστήματος δύναται να αφαιρείται οριστικά…». Επίσης, σε περίπτωση που διαπιστωθούν νεότερες και συναφείς παραβάσεις κατά την επαναλειτουργία του εν λόγω νυκτερινού κέντρου , οι οποίες θα θέσουν ζήτημα εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 2 παρ. 2β του Π.Δ. 180/79, θα πρέπει να συνεκτιμηθεί το ιδιαίτερα βεβαρυμένο ιστορικό αυτού κατά την κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου περί οριστικής ή μη σφράγισης του.
Η παρατηρούμενη αποχή της Διοίκησης από την προσωρινή και οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας και σφράγιση κέντρων διασκεδάσεως, έχει απασχολήσει έντονα τον Συνήγορο του Πολίτη, κατόπιν ιδίως της υποβολής ιδιαίτερα μεγάλου αριθμού συναφών αιτημάτων. Για το λόγο αυτό, η Ανεξάρτητη Αρχή έχει ήδη προβεί στην καταγραφή του συγκεκριμένου προβλήματος και στη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων στο πλαίσιο των ετήσιων εκθέσεών της.

nomothesia

Παρακάτω αναφέρεται κατά χρονολογική σειρά η βασική Ελληνική Νομοθεσία σχετικά με την αντιμετώπιση θορύβου:
455/76 – ΦΕΚ 169 /Α/ 5 ΙΟΥΛ 76
(Π.Δ. περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων – λιπαντηρίων αυτοκ/των κλπ. – Κεφ. Β’, ’ρθρο 19 – παρ. α)
1178/81 – ΦΕΚ 291 /Α/ 5 ΟΚΤ 81
(Π.Δ. περί της μετρήσεως και του ελέγχου του θορύβου των αεροσκαφών)
1180/81 – ΦΕΚ 293 /Α/ 6 ΟΚΤ 81
(Π.Δ. περί ρυθμίσεως θεμάτων λειτουργίας βιομηχανιών – βιοτεχνιών και πάσης φύσης μηχανολογικών εγκαταστάσεων κλπ. – ’ρθρο 2 παρ.5 -πίνακας Ι, Όρια θορύβου αναλόγως χρήσεων γης)
Α5/3010 - ΦΕΚ 593 /Β/ 2 ΟΚΤ 85
(Υπ. Αποφ. περί μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θόρυβο μουσικής των Κέντρων Διασκέδασης και λοιπών καταστημάτων)
56206/1613/86 – ΦΕΚ 570 /Β/ 9 ΣΕΠ 86
(ΥΑ για έγκριση τύπου ΕΟΚ σε μηχανήματα και συσκευές εργοταξίων, αεροσυμπ/τών, αεροσφυρών κλπ. – ’ρθρο 7)
1650/86 – ΦΕΚ 160 /Α/ 16 ΟΚΤ 86
(Νόμος για την προστασία του περιβάλλοντος – ’ρθρο 14, Προστασία από τον θόρυβο)
69001/1921 – ΦΕΚ 751 /Β/ 18 ΟΚΤ 88
(ΚΥΑ για έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα των μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, των πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέματος και αεροσφυρών)
3046/304 – ΦΕΚ 59 /Δ/ 3 ΦΕΒ 89
(Πολεοδομική Απόφαση – Κτιριοδομικός Κανονισμός – ’ρθρο 12 περί ηχομόνωσης και ηχοπροστασίας Παράμετροι ακουστικής άνεσης – Κατηγορίες ακουστικής άνεσης – Κριτήρια ηχομόνωσης και ηχοπροστασίας)
225/89 – ΦΕΚ 106 /Α/ 2 ΜΑΙ 89
(Π.Δ περί Υγιεινής και Ασφάλειας στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα, – ’ρθρο 20, προστασία από υψηλούς θορύβους)
61371/90 – ΦΕΚ 603 /Β/ 18 ΣΕΠ 90
(ΚΥΑ περί καθορισμού ωρών λειτουργίας και βαθμού έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων κλπ των συνδυασμών και των υποψηφίων κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών)
69269/5387 – ΦΕΚ 678 /Β/ 25 ΟΚΤ 90 (ΚΥΑ για κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες – Περιεχόμενο μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλ. μελετών (Ε.Μ.Π.) και λοιπές συναφείς διατάξεις σύμφωνα με τον Ν. 1650/86)
765/91 – ΦΕΚ 81 /Β/ 21 ΦΕΒ 91
(Υπ. Αποφ. περί καθορισμού των οριακών τιμών στάθμης θορύβου των υδραυλικών πτύων με καλώδια, των προωθητών γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών- εκσκαφέων)
85/91 – ΦΕΚ 38 /Α/ 18 ΜΑΡΤ 91
(Π.Δ. περί προστασίας των εργαζομένων από τούς κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσης τους στον θόρυβο κατά την εργασία – συμμόρφωση με την Οδηγία 86/188/ΕΟΚ.)
11733/91 – ΦΕΚ 384 /Β/ 10 ΙΟΥΝ 91
(ΚΥΑ περί μέτρων καταπολέμησης του θορύβου που εκπέμπεται κατά τις δοκιμές που συνοδεύουν την τοποθέτηση ή επισκευή συστημάτων συναγερμού οχημάτων)
17252/92 - ΦΕΚ 395 /Β/ 19 ΙΟΥΝ 92
(Απόφ. Υπ.ΠΕΧΩΔΕ για καθορισμό δεικτών και ανωτάτων επιτρεπομένων ορίων θορύβου που προέρχεται από την κυκλοφορία σε οδικά και συγκοινωνιακά έργα
28340/2440/92 - ΦΕΚ 532 /Β/ 18 ΑΥΓ 92
(ΚΥΑ περί μέτρων για τον περιορισμό της ηχορύπανσης που προέρχεται από Μοτοσικλέτες σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις των Οδηγιών 78/1015/ΕΟΚ, 87/56/ΕΟΚ και 89/235/ΕΟΚ, Αποδεκτές ηχητικές στάθμες, εγκρίσεις τύπου ΕΟΚ, μέθοδοι μέτρησης κλπ.)
25006/2234 – ΦΕΚ 523 /Β/ 13 ΙΟΥΛ 93
(ΚΥΑ για τιμές αποδεκτής ηχοστάθμης οχημάτων – συμμόρφωση με διατάξεις της οδηγίας 92/97/ΕΟΚ – ’ρθρο 2 :από 1 -10-96 απαγόρευση κυκλοφορίας) – Αντικατάσταση της Απ.Γ20/81567/898/1988ΦΕΚ403Β
1011/22/19-Δ – ΦΕΚ 546 /Β/ 12 ΙΟΥΛ 94
(ΚΥΑ για καθορισμό χρονικών ορίων λειτουργίας κέντρων διασκέδασης και συναφών καταστημάτων)
3/96 – ΦΕΚ 15 /Β/ 12 ΙΑΝ 96
(Αστυνομική Διάταξη περί μέτρων τήρησης της κοινής ησυχίας)
38/96 – ΦΕΚ 26 /Α/ 16 ΦΕΒ 96
(Π.Δ. περί καθορισμού των όρων & προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων κλπ. – ’ρθρο 2 – παρ.2)
29087/2295 – ΦΕΚ 79 /Β/ 7 ΦΕΒ 97
(Τροποποίηση της ΚΥΑ 25006/2234 – ΦΕΚ 523/Β/97 για τιμές αποδεκτής ηχοστάθμης οχημάτων – συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 70/157/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών – μελών)
11481/523 – ΦΕΚ 295 /Β/ 11 ΑΠΡ 97
(Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 765/91 – ΦΕΚ 81/Β Υπ. Αποφ. Για τον περιορισμό του θορύβου των υδραυλικών πτύων με καλώδια, των προωθητών γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών- εκσκαφέων, σε συμμόρφωση με την οδηγία 95/27/ΕΚ)
7034/1298 – ΦΕΚ 368 /Β/ 24-3-2000
(ΚΥΑ για τις ελάχιστες αποστάσεις ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. Για τις ανάγκες προστασίας των πολιτών απο θορυβώδεις ψυχαγωγικές δραστηριότητες ορίζονται οι ελάχιστες αποστάσεις από κατοικίες και άλλες ευαίσθητες χρήσεις)